Works in the Collection

  • Unknown Artist, Thomas Girtin

    Okehampton Castle

    Art Gallery of Hamilton

    Okehampton Castle